^Юқорига Back to Top
facebook

Мақолалар

Mиллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик

Ҳозир замон нотинч, ҳар куни , ҳар соатда дунёнинг турли ҳудудларида  ўзаро урушлар, турли хил келишмовчиликлар, зиддиятлар авж олган, бунинг оқибатида қанчадан-қанча бегуноҳ инсонларнинг қони тўкилмоқда. Шундай мураккаб вазиятда Ўзбекистонда тинчлик ва осойишталик ҳукмрон. Бунинг сабабларидан бири қадим-қадимдан юртимизда миллатлараро  тотувлик  ва диний бағрикенглик  тамойилларига амал қилиб келинаётгани десак ҳеч муболаға бўлмайди.

Президентимиз Ислом КАРИМОВ таъбирлари билан айтганда:

“Кўп миллатли жамиятимизда ижтимоий-сиёсий барқарорлик, фуқаролар ўртасида тинчлик ва миллатлараро тотувлик сақланганлиги мустақил Ўзбекистоннинг бунёд бўлиши ва ривожланишининг биринчи, бошланғич босқичида қўлга киритилган энг асосий ютуқ бўлди”.

Президентимиз бу ерда фуқаролар орасидаги тинчлик ва миллатлараро тотувликка урғу бердилар, сабаби бу икки тамойил мамлакат ривожланишининг ва халқ осойишталигининг асоси ҳисобланади. Тарихга бир назар солайлик! Қайси бир давлатда тинчлик  ҳукмрон бўлса, бу тинчлик асосида, албатта халқларнинг ўзаро бирдамлиги ва ҳамжиҳатлиги ётади. Бунинг акси бўлган давлатларда эса доимо парокандалик ва беқарорлик ҳукм сурган.

Кўпгина тилларда «бағрикенглик» - «толерантлик» сўзлари ўзига хос синоним ҳисобланади.

Бағрикенглик ақидабозлиқдан, ҳақиқатни мутлақлаштиришдан воз кечишни англатувчи ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда ўрнатилган қоидаларни тасдиқловчи тушунчадир. Қолаверса ҳар ким ўз эътиқодига амал қилишда эркиндир ва ҳар ким бу ҳуқуққа бошқалар ҳам эга эканлигини тан олмоғи лозим, бир кишининг қарашлари бошқаларга мажбуран сингдирилиши мумкин эмас.

Ҳозирга қадар ЮНЕСКО томонидан бағрикенгликка доир 70 дан ортиқ     халқаро ҳужжат, конвенция, келишув ва протоколлар қабул қилинган.
Жумладан, 1995 йил 16 ноябрда ЮНЕСКО Бош конференциясининг 28-сессиясида «Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси» қабул қилинди.
Декларацияда ирқи, жинси, келиб чиқиши, тили, динидан қатъи назар бағрикенгликни тарғиб этиш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига ҳурмат билан қараш каби мажбуриятлар акс этган.

1995 йил «Халқаро бағрикенглик» йили деб эълон қилинди. 1998 йил 6 ноябрда Тошкентда ўтказилган ЮНЕСКО Ижроия Кенгашининг 155-сессиясида «Тинчлик маданияти ва ЮНЕСКОнинг аъзо давлатларидаги фаолияти»  Декларацияси қабул қилинди. ЮНЕСКОнинг «Тинчлик маданияти» концепцияси БМТ томонидан маъқулланиб, 2000 йил «Халқаро тинчлик маданияти йили», 2001 йил эса «Халқаро маданиятлараро мулоқот йили» деб эълон қилинди.

Диний бағрикенглик – бу турли эътиқодларга эга бўлган кишиларнинг бир замин, бир Ватанда олижаноб ғоя ва ниятлар йўлида ҳамкор, ҳамжиҳат бўлиб яшашини ифодалайди.

Диний бағрикенглик маданияти – шахснинг диний қадриятларни ҳурмат қилиши, бошқа динлар, урф-одатлар, диний урф-одатлар, ўзга диний қадриятлар, эътиқодлар ва турмуш тарзига нисбатан сабр-бардошлик, чидамлилик, виждон поклиги ҳамда руҳий покланишдир.

Маълумки, Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон ҳудуди қадим асрлардан турли маданият, тил, урф-одат, турмуш тарзига эга бўлган, хилма-хил динларга эътиқод қилувчи, бир-бирига ўхшаш бўлмаган бир неча халқлар яшаган ўлкадир. Ўзбекистоннинг жўғрофий нуқтаи назаридан муҳим савдо йўллари чорраҳасида жойлашгани, кўплаб давлатлар билан иқтисодий алоқалар қилгани, ерли халқларнинг диний ва маънавий ҳаётига, шунингдек, Мовароуннаҳрдаги урф-одатлар ҳам ўзга юртлар маданияти ривожига салмоқли таъсир кўрсатган. Бу эса ўзига хос миллатлараро ҳамжиҳатлик ва диний бағрикенгликни шакллантиришдаги асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилган.

Бу ҳақида Президентимиз ўзларининг «Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка тахдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари» асарида: «Минг йиллар мобайнида Марказий Осиё ғоят хилма-хил динлар, маданиятлар ва турмуш тарзлари туташган ва тинч-тотув яшаган марказ бўлиб келди», деб қайд этганлари ҳам бежиз эмас. Ҳақиқатан ҳам Ўзбекистон заминида қадим замондан ислом дини билан бошқа динлар ёнма-ён яшаб, ривожланиб ва бу жамиятнинг маънавий юксалишига муайян ҳисса қўшди.

Айни шу заминда кўп асрлар мобайнида жаҳон маданиятлари дунё миқёсида бир-бирини бойитган. Бу ерда кўчманчи халқлар ўтроқ халқлар билан, эронлик қабилалар билан, мусулмонлар насронийлар ва яҳудийлар билан кўп асрлар бирга яшаб келганлар.

Сўнгги икки аср давомида ҳам ўзларини «маданиятли» ва «маърифатли» ҳисоблаб келган давлатлар оммавий қирғинлар ва диний таъқиблар билан ўзларига доғ туширган бир пайтда, Ўзбекистон замини халқлар ва маданиятлар тинч жойлашган бир жойгина бўлиб қолмай, балки қувғин қилинган халқларга бошпана ҳам берди».

Ҳеч кимга сир эмаски, бугунги кунда,турли динлар ва маданиятларга мансуб давлатлар ўзаро яқинлашмоқда. Бу ҳол улар орасидаги ижтимоий, маданий ва диний соҳалардаги доимий мулоқотларни тақозо этмоқда.

Ўзбекистонда барча диний ташкилотларга қонун доирасида тенг шароит яратиб берилган. Уларнинг қонунга мос истаклари рўёбга чиқарилмоқда.

Бу ҳақида Конституциямизнинг 31-моддасида шундай дейилади: «Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динига эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди».

Ўзбекистон турли динларга мансуб қадриятларни асраб-авайлашга, барча фуқароларга ўз эътиқодини амалга ошириш учун зарур шароитларни яратиб беришга, динлар ва миллатлараро ҳамжиҳатликни янада мустаҳкамлашга, улар ўртасида қадимий муштарак анъаналарни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда диний ташкилотларнинг сони ўсди. Хусусан, 1990 йилда республикамизда 119 та диний ташкилот (89 та исломий ва 30 та ноисломий) мавжуд бўлган бўлса, 1991 йилда 179 тага (146 исломий ва 33 ноисломий) етди, ҳозир эса, уларнинг сони 2238 тани (2050 та масжид, 164 та ноисломий) ташкил этди.

Ҳозирги замонда динлараро бағрикенглик ғояси нафақат диндорлар, балки бутун жамият аъзоларининг эзгулик йўлидаги ҳамкорлигини назарда тутади ҳамда тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлашнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Дарҳақиқат, мусулмонлар ва христианларнинг Ўзбекистон заминида биргаликда ҳамнафас бўлиб яшаши диний-маънавий тотувликнинг нодир тимсоли ва барча дин вакилларига нисбатан бағрикенгликнинг энг яхши намунасидир. Президентимиз турли дин вакилларининг республикамизда эмин-эркин фаолият кўрсатаётганлари ҳақида жумладан шундай деганлар:«Яна шуни эслатиш жоизки, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ давлат ишларидан ажратилган ҳолда бизнинг мустақил, ҳур, кўп миллатли мамлакатимизда ислом дини  билан баробар православия, иудаизм, баптизм, адвентизм, католицизм сингари ўндан ортиқ бошка конфессиялар мутлақо эркин фаолият кўрсатмокда.

Қайси дин ёки мазҳабга мансублигидан катьий назар, бу конфессияларнинг вакиллари биз билан елкама-елка туриб, Ўзбекистон халкларининг фаровонлиги ва равнақи учун астойдил меҳнат килаётганликлари бизни мамнун этади».

Ҳозирги даврни олайлик, кўз ўнгимизда қанчадан-қанча давлатлар вайронага айланмоқда. Бунинг сабаби нима? Сабаби фақат ўзаро бирдамликни йўқлиги, турли хил келишмовчиликлар ва ўзаро зиддиятлардир. Ҳозир замон жуда ҳам нотинч. Шундай таҳликали замонда юртимизнинг тинч бўлиши, бу жуда катта неъматдир. Бунинг учун авваламбор Аллоҳ таолога шукроналар айтамиз ва шу тинчликка сабабчи бўлиб турган юртбошимиз ва у киши бошчиликларидаги барча мутасадди раҳбарларга ўз миннатдорчилигимизни изҳор қиламиз.

Аллоҳ таъоло юртимизнинг тинчлигини бардавом айлаб, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик йўлида қилинаётган барча эзгу ишларимизда ўзи мададкор бўлсин!

 

Тошкент ислом институти

3-курс талабаси

Турғунов Асадуллоҳ Суннатуллоҳ ўғли

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти "mumina.uz" расмий веб сайти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг № 1083 рақамли гувоҳномасига эга | Сайт материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита Экспертиза бўлими текшируви ва хулосаси асосида сайтга жойлаштирилади | Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда манзилимиз кўрсатилиши шарт!