^Юқорига Back to Top
facebook

Мақолалар

Диний бағрикенглик ва тотувлик – жамият барқарорлиги гарови

Дин қадим-қадимдан инсоният учун зарур бўлган маънавий қадриятларни ўзида акс эттириб, эзгулик, меҳр-оқибат, поклик, ҳалоллик, дўстлик ва биродарлик ғояларини илгари суришга хизмат қилиб келади. Кўпгина миллий қадриятларнинг завол топмай келаётгани ҳам диннинг ана шу хусусиятлари билан боғлиқдир. Дунёдаги барча динлар эзгулик ғояларига асосланади. Улар одамларни тўғрилик, софлик, шафқат ва бағрикенгликка ундайди, бировга озор бермасликка, ёмон ишлардан тийилишга, нафс кўйига тушиб, адашмасликка чақиради. Диний бағрикенглик ғояси барча динларга хос ана шу умумий тамойилларни англаган ҳолда улар ўртасида ҳамкорлик ўрнатишга ва шу тариқа бутун инсониятнинг орзуси бўлган адолат тантанасига эришишга даъват этади. Динлараро бағрикенглик деб хилма-хил дин ва мазҳаб вакилларининг бир-бирининг эътиқодини ўзаро ҳурмат қилиб, ягона замин, ягона ватанда, олийжаноб ғоя ва ниятлар йўлида ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб яшашига айтилади.

Бугунги кунда динлараро бағрикенгликка эришиш учун ўзаро маданий мулоқот, эзгулик йўлидаги ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилмоқда. Айниқса, инсоният бугун дуч келаётган хатарлар - экологик ҳалокатлар, террорчилик ва диний экстремизм каби офат-балолар жаҳон аҳлини эзгулик, барча учун ягона уй бўлган сайёрамизни сақлаб қолиш йўлида бирлашиш ва ҳамкорлик қилишга ундамоқда. Барча динларнинг моҳиятини эзгулик, дўстлик ва биродарлик, меҳр-шафқат каби тушунчалар ташкил қилади. Бугунги кунда башарият бу ҳақиқатни тобора чуқурроқ англаб бормоқда.

Диний бағрикенглик ғояси муайян жамиятда, бутун дунёда турли дин ва мазҳабга эътиқод қиладиган халқлар, одамлар ўртасида дўстона алоқаларни ўрнатиш, уларнинг кучи ва истеъдодини бунёдкорлик ишларига сафарбар этишга хизмат қилади.

Тинчлик ва барқарорликнинг муҳим шарти бўлган бу гўя бугунги кунда нафақат диндорлар, балки бутун жамият аъзоларининг ҳамкорлигини ҳам назарда тутади, ҳамжиҳатликка эришишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Жамият одамлар бирлашувининг барча шакллари ва уларнинг ўзаро алоқалари, ўзаро таъсирларининг барча усуллари мажмуидир.

Одамлар жамоа бўлиб яшашни бошлабдики, дин энг муҳим ижтимоий омиллардан бири ҳисобланади. Диннинг ижтимоий феномен сифатида талқин қилиниши унинг жамият ҳаётидаги реал вазифаларни бажариши ҳамда муайян талабларга жавоб беришини англатади. Диннинг жамиятда бажарадиган бир қанча вазифалари мавжуд. Дин ҳам жамоатчилик онгининг бошқа шакли сифатида кишилар хулқ-атворига таъсир ўтказади, буни муайян қадрият ва меъёрлар тизимини яратиш асосида амалга оширади. Кишилар хулқ-атвори бошқарувига одат ва анъаналарни шакллантирувчи диний ибодатлар ҳам таъсир ўтказади. Дин маънавий ва ахлоқий қадрият, маросим ва удумлар тизимини ўз меъёрига мослаштириб боради. Мавжуд функсия доирасида асрлар давомида диний ахлоқ асослари яратилган.

Диннинг иккинчи муҳим вазифаси жипслаштирувчи (интегратив) функсиясидир.

Диннинг интегратив вазифаси жамият аъзоларини, ижтимоий келиб чиқиши, мавқеи, миллати каби хусусиятларидан қатъи назар, бирлаштирувчи куч эканлигида намоён бўлади. Интегратив ёндашувнинг асосчиларидан бири эди.

Дюркгеймнинг фикрича, дин одамларни худди елим каби умуммаънавий қадриятлар, эътиқод, урф-одат ва анъаналар асосида бирлаштиришга, яхлит бир мажмуага айлантиришга хизмат қилади.

Буларни тўлиғича амалга ошириш учун жамиятда бирдамлик, ҳамжиҳатлик, ўзаро ҳурмат каби умуминсоний қадриятлар шаклланган бўлиши керак. Бундай қадриятларни шакллантиришда эса диний бағрикенглик ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Айниқса, кўп миллатли мамлакатларда динлараро тотувлик ва диний бағрикенглик жамият тараққиёти учун бирламчи омиллардан бири ҳисобланади.

Диний бағрикенглик жамиятнинг ривожланишида муҳим рол ўйнаши ҳеч кимга сир эмас. Бунга бир неча сабаб бор. Жамият барқарор ривожланиши ва унда тинч-тотув ҳаёт таъминланиши учун нафақат чегаралар дахлсизлиги, балки мамлакат ичидаги этник можароларнинг олдини олиш учун диний бағрикенгликка алоҳида эътибор берилиши зарур. Чунки можароларнинг энг хавфли ва тез авж оладигани диний ва этник можародир. Уларни бартараф этишда узоқ вақт талаб қилиниши мумкин.

Кўплаб жамиятлар бир нечта этник гуруҳлардан, миллатлардан ташкил топади. Табиийки, уларнинг динлари ҳам турлича бўлиши мумкин. Ана шундай жамиятларда инсонлар бир-бирига нисбатан бағрикенгликни намоён этиши, бир ҳудудда яшаб турган бошқа халқларнинг урф-одатларини, анъаналарини ҳурмат қилиши ушбу жамиятнинг ривожи учун асос бўлиб хизмат қилади. Акс ҳолда, аҳоли ўзаро иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқа алоқаларга кириша олмайди. Бу ҳолат жамиятнинг бир нуқтада қотиб қолишига олиб келиши мумкин.

Бугун дунёнинг энг долзарб муаммоларидан бири халқлар ва динлар ўртасидаги бағрикенглик ва толерантлик та- мойилларига амал қилишдир. Ушбу тушунча атрофида Ер куррасининг барча халқлари, элатларининг жипслашиш зарурати туғилди. Фақат бағрикенглик дунёни ҳалокатдан, фожиалардан асраши мумкин.

Динлараро тотувлик, диний бағрикенглик, виждон эркинлиги каби тушунчалар ўзаро узвий боғлиқдир. Виждон эркинлиги масаласи ижтимоий ҳаётда доим муҳим, мураккаб ҳодиса бўлиб келган. Бинобарин, унинг замирида шахснинг ҳуқуқи, демократия, адолатпарварлик ва инсонпарварлик каби кат­та ижтимоий, ҳуқуқий, сиёсий ва ахлоқий тушунчалар ётади. Виждон эркинлиги кишиларнинг руҳий оламига, унинг барка- моллигига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис бу масаланинг ижтимоий ҳаётда тутган ўрни ва бажарадиган вазифалари ғоят муҳим. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Уставидан тортиб барча халқаро ҳужжат ва шартномаларда, ҳамма мамлакатларнинг конститутсия ва қонунларида виждон эр­кинлиги кафолати ўз ифодасини топган. 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларатсиясига мувофиқ ҳар бир инсон фикрлаш, виждон ва дин эркинлиги ҳуқу- қига эга. Бу ҳуқуқ ўз дини ёки эътиқодини ўзгартириш эркин­лиги, ўз дини ёки эътиқодига ўзича, шунингдек, бошқалар билан биргаликда амал қилиш кафолатини, ибодат қилишда ва диний маросимларда якка тартибда ёки одамлар даврасида қатнашиш эркинлигини ўз ичига олади. Хусусан, ушбу норматив ҳужжатда: "Ҳар бир инсон бирор бир камситишларсиз, ирқи, тили, дини, жинси, сиёсий қарашларидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқишидан, моддий аҳволи, қайси табақага мансуб- лиги ва бошқа ҳолатлардан қатъи назар, мазкур Декларатсия- да эълон қилинган барча ҳуқуқлар ва эркинликлар соҳиби бўлиши керак", деб белгилаб қўйилган.

Виждон эркинлиги мавҳум тушунча эмас. У маълум ижтимоий вазиятда албатта намоён бўлади. Шунинг учун уни аниқ тарихий, ижтимоий шароитсиз, обектив ва субектив омилларсиз тасаввур этиш қийин.

Ўзбекистон Республикаси Конститутсиясининг 31-модда- сида "Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динига эътиқод қилиш ёки ҳеч бир динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди", деб белгилаб қўйилган. Демак, эътиқод масаласи инсоннинг шахсий ишидир.

Ўзбекистон ҳудуди қадимдан турли динга эътиқод қилувчи кўп миллатли мамлакат сифатида ажралиб турган. Юрти- мизда зардуштийлик, яҳудийлик, христианлик ва Ислом динига эътиқод қилувчи халқлар ёнма-ён яшаб келганлар. Тарихий шароит, жараёнлар бу заминда торн маънодаги бағ­рикенглик тамойилларининг барқарор шаклланганлиги, бунинг натижасида тинч, осуда ҳаёт, илмий-маърифий юксалиш, тараққиёт таъминланганлигини кўрсатади. Ўзбекистонда диний бағрикенгликнинг юксак анъаналарига амал қилинаётгани жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилмоқда.

Президентимиз таъбири билан айтганда, "Бугун мана шундай хавфли-таҳликали, ўта нотинч бир даврда, жаҳон молиявий инқирози ҳали давом этаётган бир пайтда эл-юртимиз нимаики натижани қўлга киритмасин, буларнингбарчаси юртимизда тобора мустаҳкам бўлиб бораётган тинчлик ва осудалик, миллатлар, динлар ва фуқаролараро тотувлик ва аҳиллик, бир-биримизга ҳурмат ва эҳтиром ҳисобидан десак, ўйлайманки, ҳеч қандай хато бўлмайди".

Ўзбекистоннинг бу борада олиб бораётган оқилона сиёсати юртимиз равнақи, тинчлиги, халқ фаровонлиги каби умуммиллий ғояларни барча юртдошларимиз ҳамкор, ҳамжиҳат бўлиб амалга оширишида муҳим аҳамият касб этмоқда. Зеро, неча минг йиллик тарихимиз шундан гувоҳлик берадики, динлараро тотувлик, инсонпарварлик, миллатлараро иноқликка интилиш халқимизнинг энг юксак фазилатларидандир.

Мустақиллик бизга ана шу эзгу анъаналарни изчил давом эттириш ва авлоддан-авлодгаянада мукаммал бўлиб ўтишини таъминлаш имконини беради.

 

 

Тошкент ислом институти

Сайдулло Тоҳиров 3 курс талабаси

 

 

 

 

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти "mumina.uz" расмий веб сайти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг № 1083 рақамли гувоҳномасига эга | Сайт материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита Экспертиза бўлими текшируви ва хулосаси асосида сайтга жойлаштирилади | Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда манзилимиз кўрсатилиши шарт!