^Юқорига Back to Top
facebook

Мақолалар

Саводхонликни оширишда диний-маърифий нашрларда кузатилаётган муаммолар

Жамият маънавий ҳаётида диннинг аҳамияти ҳар томонлама эътироф қилинар экан, ёшларни миллий истиқлол мафкураси руҳида тарбиялашда умуминсоний қадриятлар қатори ислом ахлоқи асосларини замон талаблари заминида жорий қилиш ва баъзи буғунчи оқимлар вайронкор ғояларининг зарарли оқибатларини фош этувчи нашрларни халқимизга етказиб бериш бугунги кундаги маънавий ҳаётнинг энг катта муаммоларидан ҳисобланади.

Мустақиллик йилларида динимизга кенг имконият берилган бир даврда яшамоқдамиз. Халқ оммаси орасида жаҳолатга қарши кураш, динни ўзларига ниқоб қилиб олган баъзи гуруҳларнинг салбий таъсирларининг олдини олиш, айниқса, соф диний эътиқод ва ҳанафий мазҳабидаги асарларни нашр қилиш бугунги кундаги ислом уламолари ва тадқиқотчилари олдида турган энг муҳим вазифалардан биридир.

Мустақилликдан кейин илм-фан йўналишлари орасида ўзига хос ва мос ўринни топиб бораётган исломшунослик ва матншунослик соҳаларининг ривожланишида тарихий манбалар, шунингдек, ислом илмларига алоқадор бўлган асарларни ўзбек тилига ўгириш катта аҳамият касб этади. Зеро, ислом тарихи ва манбашунослиги, минтақамизнинг ўрта асрлар тарихи ва фан тарихи соҳаларида тадқиқот олиб бораётган  мутахассисларнинг барчаси ҳам шарқ тилларини бирдек мукаммал эгалламаган бўлишларини ҳисобга олганда, бу борада олиб бориладиган ишларнинг зарурлиги янада яққолроқ намоён бўлади. Бундан ташқари, халқимиз томонидан аждодларимиздан мерос қолган диний-қадриятларнинг мазмун-моҳиятини асл матнлар асосида билишга бўлган қизиқишлар ҳам йилдан-йилга ортиб бормоқда.

Ислом тарихини, Мовароуннаҳрнинг  ўрта асрлар тарихини илмий тадқиқ этишда ислом динига оид манбаларга асосланиш, шубҳасиз, ижобий натижалар беради. Шу боисдан ҳам кейинги йилларда ислом динига оид нашрларнинг   турли йўналишларига алоқадор асл манбаларни ўзбек тилига ўгириш ва мутахассисларнинг эътиборига ҳавола этиш борасида муайян ишлар олиб борилиб, озми-кўпми тажриба ҳам орттирилди. Шарқ тилларидаги ўрта асрларга мансуб бўлган манбаларни ўзбек тилига таржима қилишнинг улкан аҳамияти бу соҳада олиб бориладиган ишларнинг савиясига ҳам ниҳоятда катта масъулият билан ёндашишни талаб қилади.

Кези келганда, шуни таъкидлаш зарурки, таржима санъатининг бу соҳасида амалга оширилган ишларга назарий ва илмий баҳо бериш салоҳиятига эга бўлган танқидчилар ҳам шаклланиб бормоқда. Зеро, бизнинг асл манба матнларини хорижий, жумладан,  шарқ тилларидан ўзбек тилига илмий ва шу билан бир қаторда ҳаммага баробар тушунарли бўлиши маъносида халқчил таржималарни амалга ошириш борасида тажриба ва малакамиз етарли даражада эмаслиги бундай қаламкашларга бўлган эҳтиёжни ошиши шубҳасиз. Шунинг учун ҳам ўзининг асосли ва фойдали маслаҳатлари ва танқидий фикрларини билдира оладиган  мутахассислар кўпайиб бориши зарур.

Маълумки, ҳадисларнинг матнини, жумладан, “Саҳиҳул Бухорий” асарининг ўзбек тилига  ўгиришга бўлган дастлабки уринишлар ўтган асрнинг 90 йилларида амалга оширилган эди[1]. Айни шу даврда ҳадис тўпламларидан танлаб олиниб, таржима қилинган намуналар ҳам талайгина[2]. Бошқача айтсак, ўтган давр мобайнида мутахассислар томонидан ҳозирги даврда амалга оширилаётган таржималарнинг савияси анча юқори бўлиши лозимлигини таъминлашга асос бўладиган муайян тажриба ва малакалар тўпланди.

Ислом илмларига алоқадор манбаларни ўзбек тилидаги таржимаси энг аввало ўзбек тили нуқтаи назаридан равон ва барча китобхонларга тушунарли бўлиши лозим. Зеро, манбалар матнининг мазмун-моҳиятини теран тушуниш ҳатто муайян тайёргарликка эга бўлган ўқувчи учун ҳам анча-мунча қийинчилик туғдириши мумкин. Шунинг учун матнларининг таржимони ўзбек тилининг меъёр ва мезонларини мукаммал билиши ва матн мазмунини ўзбек тили талаблари асосида бугунги китобхонга тушунарли тарзда моҳирона ифода этиб бериши лозим.

Масалан, Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳу ривоят қиладилар: “Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам: “Ислом илми  бутунлай йўқ бўлмагунча, зилзила кўпаймагунча, вақт, умр тез ўтадирган бўлмагунча қиёмат бўлмағайдир.  Қиёматга яқин шунчалик бойиб кетғайдирсизким, ҳатто мол-дунёнгиз уйингизга сиғмай кетғайдур”, – дедилар”[3].

Мазкур таржимада замонавий ўзбек тилига хос бўлмаган “бўлмағайдир”, “ўтадирган”, “кетғайдирсизким”  каби сўзлар ишлатилган. Гарчи бу сўзларнинг айнан шу тарзда ишлатилиши ҳадис мазмунини  тушуниб бўлмас даражада ўзгартириб юбормаса-да, лекин ўқувчининг ғашига бироз тегади. Эҳтимол, таржимон шу тариқа ҳадиснинг таъсир кучини оширмоқчи бўлгандир.

Аслида эса, ундай эмас. Аксинча, замонавий ўқувчи бу услубда айтилган гапни ўзига мутлақо алоқаси йўқ нарса деб қабул қилиши, деб тушуниш мумкин. Ўтган асрнинг 90 йилларида амалга оширилган бу таржималарнинг мазкур жиҳатларини дастлабки тажрибага хос бўлган табиий камчиликлар, деб қабул қилиш мумкин, албатта. Бироқ ўша даврда ҳам тажрибали мутахассислар  томонидан амалга оширилган таржималарнинг савияси ниҳоятда юқори бўлган.

Масалан, Табароний ривояти билан айтилган ҳадисда шундай дейилади. Ҳақиқатдан  ҳам Аллоҳ бой мусулмонлар молидан камбағаллар эҳтиёжини қоплайдиган даражада закот фарз қилган. Агар камбағаллар оч-яланғоч қолсалар, бунга бойлар сабабчидурлар”[4]

Гарчи мазкур таржимада ҳам закот, фарз каби арабча сўзлар ишлатилган бўлса-да, лекин улар аллақачон ўзбек адабий тилига кириб, ўзлашиб кетган. Бу сўзларнинг мазмун-моҳиятини ифода этувчи бошқа ўзбекча муқобили ҳам йўқ. Шунинг учун ҳам уларнинг замонавий ўзбек адабий тилида ишлатилиши табиий ҳолга айланиб қолди.

Ислом динига оид  нашрларни уқувсизлик ва масъулиятсизлик билан таржима қилиш оқибатида ўқувчи ё мазкур асарни  мутлақо тушунмаслиги ёки нотўғри тушуниши мумкин. Бундай муаммоларни келтириб чиқарадиган сабаблардан яна бири шуки, ислом илмларига оид  бўлган манбаларни таржима қилиш тамойилларининг ишлаб чиқилмагани билан изоҳланади.

Манбаларнинг таржимасида кўзга ташланадиган асосий муаммолардан бири шуки, ўзбекча матнда арабча сўзларни жуда кўп ўринларда таржимасиз қолдириш ҳолатларидир. Юқорида зикр қилинганидек, кўпчилик арабча сўз ва иборалар ўзбек тилига кириб келиб, ўзлашиб ҳам кетган. Бироқ бу ерда гап замонавий ўзбек тилида ўзбек китобхони учун тушунарлироқ бўлган ўзбекча муқобили мавжуд бўлган арабча сўзларни ишлатиш ҳақида сўз кетмоқда.

Иккинчи муаммо шарқ тилларидаги матнларни ўзбек тилига сўзма-сўз ўгириш билан боғлиқдир. Шу тариқа ўгирилган матнлар ўзбек тилининг руҳиятига мутлақо бегона бўлиб қолганлиги боис кам деганда тушунарсиз, ғализ ва ҳатто кишининг ғашига тегадиган даражада беўхшовдир. Бундай нуқсонлар бошқа ҳар қандай манбаларнинг таржимасида ҳам йўл қўйиб бўлмайдиган ҳолат, лекин исломга оид манбаларнинг таржимасида эса ўта хатарлидир.

Тўғри, ҳар бир ишда ютуқлар  бўлгани каби хато ва камчиликлар бўлиши табиий. Бироқ ислом динига оид нашрларга алоқадор манба ва адабиётларни хорижий тиллардан ўзбек тилига ўгираётган таржимонларнинг мақсади – битта. У ҳам бўлса халқимизни аждодларимизнинг бебаҳо илм-маърифат нуридан баҳраманд қилиб, уларнинг маънавий юксалиши учун ишончли замин яратишдир.

 

Улашева Мадина

ТИИ битирувчиси

 [1] Абу Абдуллоҳ  Муҳаммад ибн исмоил ал-Бухорий.Ал-Жомиъ ас-саҳиҳ.Ҳадис 1./ Арабчадан Зокиржон Исмоил таржимаси. –Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1991. –Б.560.

[2] Минг бир ҳадис..Таржимонлар гуруҳи. -Т.: Чўлпон, 1994. -Б. 124.

[3] Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ал-Жомеъ ас-Саҳиҳ. Ҳадис.1./ Арабчадан Зокиржон Исмоил таржимаси.- Т.: Қомус, 1991.-Б.282.

[4] Мусулмонлик асослари /  таржимон Шамсиддинхон ибн Зивиддинхон Бобохон. –Т.: Мерос, 1992.-Б.66

Имом Бухорий номидаги Тошкент ислом институти "mumina.uz" расмий веб сайти Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг № 1083 рақамли гувоҳномасига эга | Сайт материаллари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита Экспертиза бўлими текшируви ва хулосаси асосида сайтга жойлаштирилади | Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда манзилимиз кўрсатилиши шарт!